Graficul Gantt, in cadrul procedurilor simplificate, este reprezentarea prin care ofertantul trebuie sa demonstreze ca respecta termenul maxim de executie si finalizeaza etapele/subetapele aferente lucrarilor in timp. De cele mai multe ori, in cadrul caietului de sarcini, se cere sa se reprezinte perioada de mobilizare, jaloanele, momentele cheie, termene pentru testare, punere in functiune, personalul implicat in fiecare etapa, consumul de resurse pe fiecare etapa, utilajele implicate pe fiecare etapa, corelarea graficului general de realizare a investitiei cu procedurile si normativele tehnice, normele de lucru, resursele de materiale, consumurile cu mana de lucru, consumurile privind transporturile si consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii, reteaua legaturilor logice si dependentele intre activitati, diagrama drumului critic explicitata pentru fiecare tip de activitate.

Graficul Gantt propus trebuie sa fie realist (calendarul prevazut pentru mobilizare, perioadele de timp prevazute pentru lucrarile provizorii, management de trafic etc.) sunt rezonabile in raport cu complexitatea activitatilor pe care le implica si resursele alocate, sunt prevazute termene pentru testare, punere in functiune si altele asemenea, acestea fiind realiste). De asemenea, el trebuie sa fie in concordanta cu metodologia de executie, sa reflecte logic si coerent secventa activitatilor, legaturile dintre acestea, numarul de echipe/personal direct productiv direct implicat, perioadele de constructie, timpi tehnologici de asteptare.

ANAP recomanda ca autoritatile contractante sa stabileasca cerinte de conformitate, in cazul contractelor de lucrari care prezinta un grad scazut de complexitate si care au valoare estimata sub pragul de publicare in JOUE, aceste cerinte de conformitate sunt onorate atunci cand ofertantul prin graficul Gantt demonstreaza ca finalizeaza contractul cu respectarea termenului limita impus de autoritatea contractanta, ca va finaliza „etapele/sectiunile” aferente lucrarilor in timp (in cazul in care constructia se realizeaza pe obiecte de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional) si, de asemenea, ca planificarea ofertantului este conforma cu cerintele stabilite de autoritatea contractanta.

Ofertele care nu respecta cerintele minime ale autoritatilor contractante vor fi considerate neconforme.