Noutați

Consultarea pietei in achizitii – Cum se poate pastra o linie clara de demarcatie intre obiectivitate si influentare a specificatiilor?

Odata cu introducerea noului pachet legislativ privind achizitiile publice, prin introducerea art. 139 din Legea 98/2016 s-a dat posibilitatea institutiilor publice de a apela la procedura de consultare a pietei pentru definirea/verificarea informatiilor care ar putea fi introduse intr-o documentatie de atribuire in situatiile in care urmeaza sa achizitioneze servicii de o complexitate deosebita. Conform art 139 alin 2 In cadrul consultarilor prevazute la alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a invita experti independenti, autoritati publice sau operatori economici, inclusiv organizatii reprezentative ale acestora.

Este o modalitate transparenta care, utilizata in mod corect, poate sprijini autoritatile publice sa identifice solutiile de pe piata care le pot raspunde unor nevoi, astfel incat, atunci cand redacteaza documentatiile de atribuire, respectiv specificatiile tehnice, sa permita o competitie reala si corecta.

Acest tip de procedura este inclus si recomandat chiar de Directivele europene, art 40 din Directiva 2014/24/UE, in cadrul acestora incluzandu-se acest pas prealabil initierii procedurilor de atribuire.

Din pacate, in cursul anul 2016, in mod gresit, aceasta procedura a fost inteleasa de anumite autoritati ca o posibilitate de a initia achizitii directe, aceste anunturi de consultari stand la baza multor contracte de achizitie directa. Pe masura insa ce autoritatile contractante vor intelege scopul introducerii aceste etape preliminare, vom asista la o utilizare corecta, pentru acele proceduri de o complexitate deosebita.

Salutam o astfel de initiativa si posibilitate de a verifica piata in privinta solutiilor tehnice care ar exista in vederea acoperirii unor nevoi, dar ne intrebam in ce masura companiile din Romania vor fi active si se vor implica intr-un astfel de demers atata timp cat acelasi legiutor mentioneaza ca exista posibilitatea descalificarii ofertei acelui operator economic care a influentat specificatiile din documentatie. Cu atat mai mult cu cat, in societatea romaneasca, exista un grad foarte mare de neincredere, iar de multe ori prezumtia de nevinovatie nu exista, ci trebuie dovedita.

Totodata, ne punem si in situatia celui al carui punct de vedere, desi argumentat, nu a fost luat in calcul si ne intrebam ce se va intampla daca autoritatile abuzeaza de aceasta posibilitate legala si intra in consultare doar cu anumiti operatori economici.

Pentru a asigura transparenta, legiutorul a decis publicarea anunturilor de consultare a pietei in SEAP, intr-o zona dedicata, publicarea tuturor propunerilor si a documentatiei finale. Art 140 alin 2 din Legea 98 /2016 specifica : Masurile prevazute la alin. (1) pot include, printre altele, comunicarea catre ceilalti candidati/ofertanti a informatiilor relevante care au fost transmise in contextul participarii candidatului/ofertantului la pregatirea procedurii de atribuire sau care decurg din aceasta participare si stabilirea unor termene corespunzatoare pentru depunerea ofertelor. Decizia privind introducerea unor elemente rezultate in timpul discutiilor este, in final, a Autoritatii Contractante, reprezentantii ei fiind cei care explica si argumenteaza si isi auma in final prevederile documentatiei de atribuire. Strategia de contractare trebuie sa contina explicatii detaliate cu privire la descrierea nevoilor, modalitatea de abordare a proiectului, justificarea specificatiilor si a tuturor cerintelor, asa incat echipa autoritatii trebuie sa inteleaga foarte bine propunerile operatorilor facute in etapa de consultare, inainte de a le introduce in documentatia de atribuire.

Textul legii prevede ca, inainte de a elimina operatorii economici datorita implicarii in etapa de pregatire a licitatiei, sa se verifice daca aceasta implicare a condus la o denaturare a concurentei, motiv pentru care subliniem din nou importanta argumentarii propunerilor facute. Art 140 din Legea 98/2016 (1) In situatia in care un candidat/ofertant sau o entitate care are legaturi cu un candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandari autoritatii contractante in legatura cu pregatirea procedurii de atribuire, in cadrul consultarilor prevazute la art. 139 sau in orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanta, ori a participat in alt mod la pregatirea procedurii de atribuire, autoritatea contractanta ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natura a denatura concurenta.

Incurajam participarea operatorilor economici la procedurile de consultare, incurajam autoritatile sa initieze astfel de demersuri pentru a afla limitarile pietei , dar atragem atentia ca toate aceste schimburi de informatii sa fie facut transparent, justificat si argumentat pentru a nu se ajunge la incalcari ale principiilor care guverneaza achizitiile publice din Romania.

Consideram ca utilizarea unei astfel de proceduri prealabile va conduce la redactarea unor caiete de sarcini cu specificatii actualizate si conforme cu posibilitatile pietei contribuind, totodata, si la scaderea numarului de contestatii datorita conditiilor restrictive si dand posibilitatea companiilor de a competitiona pentru anumite proiecte de interes. Pentru a fi in conformitate cu prevederile legale si a elimina orice urma de indoiala, recomandam operatorilor economici participanti la procedurile de consultare sa faca propuneri fundamentate si argumentate atunci cand participa la astfel de proceduri si nu doar sa incerce introducerea unor diferentiatori fara valoare adaugata pentru autoritatea contractanta.

Oricum, tentativele de directionare, prin specificatiile tehnice, catre anumiti operatori/solutii/produse, sunt sanctionate in conformitate cu Legea remediilor, respectiv Legea 101/2016, aceasta fiind parghia prin care operatorii economici isi pot proteja dreptul de a participa la o licitatie.

Sursa: Wall Street

Read more

Regimul sancționator al deturnării licitațiilor publice

Regimul sancționator al deturnării licitațiilor publice

Când companiile se înțeleg, în mod secret, să crească prețurile ori să scadă calitatea produselor sau a serviciilor pentru clienţii care doresc să achiziţioneze produse ori servicii prin intermediul unei licitaţii vorbim de trucarea/fraudarea licitaţiei (licitaţie frauduloasă).

Noul Cod penal la articolul 246 definește deturnarea licitațiilor publice ca fiind ”fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitaţie publică ori înţelegerea între participanţi pentru a denatura preţul de adjudecare”. Această infracțiune se pedepseşte cu închisoarea de la unu la cinci ani.

Când companiile se înțeleg, în mod secret, să crească prețurile ori să scadă calitatea produselor sau a serviciilor pentru clienţii care doresc să achiziţioneze produse ori servicii prin intermediul unei licitaţii vorbim de trucarea/fraudarea licitaţiei (licitaţie frauduloasă). Prin organizarea licitațiilor, autoritățile contractante doresc să obțină prețul cel mai bun. Atunci când companiile concurează, autoritățile contractante pot obține prețuri mai mici sau calitate mai bună și inovație.

Citeste tot articolul aici

Read more

Decizii CNSC

Decizia 1

Anularea procedurii deoarece în urma analizării documentației de atribuire, a constatat că în caietul de sarcini, pentru Excitatoarele DVB-T2, au fost incluse o serie de cerințe și specificații tehnice care îngrădesc accesul egal al operatorilor economici la procedura de atribuire

Decizia 2

Contestarea rezultatului în cadrul procedurii de „licitație deschisă”, în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Servicii de spălătorie”, cod CPV 98310000-9, solicitând anularea comunicării către … și obligarea autorității contractante de a considera conformă oferta sa deoarece contestatorul consideră că motivul de respingere a ofertei sale ca neconformă, potrivit căruia „propunerea tehnică nu respectă prevederile OMS nr. 1025/17.12.2000” este foarte vag, nefiind specificat de fapt un motiv real sau mai multe, oferta sa tehnică respectând întru totul cerințele Caietului de sarcini.

Decizia 3

Contestaţie împotriva licitaţiei publice privind „Darea în folosinţă a Terasei de Vară a …, pentru o perioadă sezonieră de 6 luni, în suprafaţă de 376 mp” deoarece contestatorul apreciază că licitaţia publică s-a desfăşurat cu încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării operatorilor economici, constând în neaplicarea “Instrucţiunilor de organizare şi desfăşurare a procedurii de licitaţie publică deschisă”, în ceea ce priveşte ofertanţii SC …SRL.

Decizia 4

Contestaţie formulată împotriva rezultatului procedurii cerere de oferte online, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Lucrări de reabilitare DF Pohonicioara DSSV” deoarece contestatoarea consideră nelegală şi netemeinică decizia acesteia de declarare neconformă a ofertei sale.

Decizia 5

Contestaţiile formulate de SC …. SRL şi SC ……… SRL, cu privire la procedura de „cerere de oferte on line” cu faza finală de licitaţie electronică, în vederea atribuirii contractului de atribuire, având drept obiect: „Prima înfiinţare sistem canalizare ape uzate şi staţie de epurare şi prima înfiinţare reţea de alimentare cu apă, împrejmuiri şi spaţii tehnice în localitatea ………” deoarece contestatorul arată că, la depunerea Clarificării motivate în fapt şi drept a unui operator economic interesat, prin care solicita „prelungirea perioadei de elaborare şi depunere a documentaţiei de ofertare pentru procedura de licitaţie publică nr. ………/………, pentru o dată ulterioară, conform OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice…”, argumentaţie întemeiată pe prevederile art. 71 şi art. 72 din OUG nr. 34/2006 coroborate cu principiul proporţionalităţii în domeniul achiziţiilor publice, autoritatea contractantă răspunde că: „1. Termenul limită de 2 depunere a ofertelor a fost stabilit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, termenul iniţial fiind cu 2 zile mai mare decât cel minim prevăzut de lege, chiar şi pentru cuantumuri mai mari (respectiv până la echivalentul a 5.000.000 Euro)”, opinând în finalul aceluiaşi răspuns că „Nu în ultimul rând, apreciem că solicitarea de decalare a fost transmisă fără o evaluare măcar primară a proiectului, ceea ce dă o notă de neseriozitate demersului respectiv, care, în contrapondere cu interesul comunităţii locale de a se realiza proiectul, ne determină ca, pentru moment, în considerarea tuturor aspectelor anterior menţionate, să declinăm solicitarea şi să menţinem data limită de depunere a ofertelor data stabilită iniţial, urmând a reevalua oportunitatea unei astfel de intervenţii ulterior”. Contestatorul consideră răspunsul autorităţii contractante incorect, nelegal şi neîntemeiat, emis cu încălcarea prevederilor legale ale art. 71 şi art. 72 din OUG nr. 34/2006, precum şi cu nerespecatrea art. 78 alin. 2 din OUG nr. 34/2006

Read more

Equalys Services: Fluidizarea proceselor de achiziții publice
schimbă complet piața de profil

Eforturile constante de extindere a pieței de consultanță pentru achizițiile publice de la companiile mari, către companiile mici și mijlocii, au fost încununate de succes, odată cu adoptarea noului pachet legislativ. Cum piața de profil are un potențial de dezvoltare uriaș în următorii ani, potrivit Equalys Services, prima companie locală de consultanță specializată în domeniul achizițiilor publice, mediul de business își va recăpăta treptat încrederea în colaborarea cu instituțiile statului.

Citeste mai mult despre acest articol

Read more

Companiile mici și mijlocii, acces facil la procedurile de achiziții publice,
începând cu 2017

Flexibilizarea legislației și creșterea gradului de încredere în corectitudinea proceselor de achiziții publice vor transforma complet piața de profil din România. Astfel, începând cu 2017, arată Equalys Services, prima companie de consultanță din București specialiată exclusiv în domeniul achizițiilor publice, accesul companiilor mici și mijlocii la procedurile de achiziții publice va fi facilitat, ceea ce va schimba complet percepția mediului de business asupra colaborării cu instituțiile statului.

Citeste mai mult despre acest articol

Read more

Equalys Services: Adoptarea noului pachet legislativ,
benefică pentru segmentul achizițiilor publice

Înlesnirea procesului de participare la procedurile de achiziții publice, odată cu adoptarea noului pachet legislativ, a adus o schimbare asupra modului în care mediul de business privește colaborarea cu instituțiile statului. Astfel, Equalys Services, prima companie locală de consultanță în domeniul achizițiilor publice, anticipează, pentru 2017, o dezvoltare semnificativă a pieței de profil.

Citeste mai mult despre acest articol

Read more

Piața de consultanță pentru achizițiile publice,
dezvoltare accentuată în 2017

Equalys Services, prima companie de consultanță din București specializată exclusiv în domeniul achizițiilor publice estimează că, în 2017, piața de profil va cunoaște o dezvoltare accelerată. Iar asta, ca urmare a faptului că adoptarea noului pachet legislativ a dus la creșterea interesului companiilor mici și mijlocii pentru acest tip de proiecte.

Citeste mai mult despre acest articol

Read more
  • 1
  • 2