Decizia 1

Anularea procedurii deoarece în urma analizării documentației de atribuire, a constatat că în caietul de sarcini, pentru Excitatoarele DVB-T2, au fost incluse o serie de cerințe și specificații tehnice care îngrădesc accesul egal al operatorilor economici la procedura de atribuire

Decizia 2

Contestarea rezultatului în cadrul procedurii de „licitație deschisă”, în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Servicii de spălătorie”, cod CPV 98310000-9, solicitând anularea comunicării către … și obligarea autorității contractante de a considera conformă oferta sa deoarece contestatorul consideră că motivul de respingere a ofertei sale ca neconformă, potrivit căruia „propunerea tehnică nu respectă prevederile OMS nr. 1025/17.12.2000” este foarte vag, nefiind specificat de fapt un motiv real sau mai multe, oferta sa tehnică respectând întru totul cerințele Caietului de sarcini.

Decizia 3

Contestaţie împotriva licitaţiei publice privind „Darea în folosinţă a Terasei de Vară a …, pentru o perioadă sezonieră de 6 luni, în suprafaţă de 376 mp” deoarece contestatorul apreciază că licitaţia publică s-a desfăşurat cu încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării operatorilor economici, constând în neaplicarea “Instrucţiunilor de organizare şi desfăşurare a procedurii de licitaţie publică deschisă”, în ceea ce priveşte ofertanţii SC …SRL.

Decizia 4

Contestaţie formulată împotriva rezultatului procedurii cerere de oferte online, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Lucrări de reabilitare DF Pohonicioara DSSV” deoarece contestatoarea consideră nelegală şi netemeinică decizia acesteia de declarare neconformă a ofertei sale.

Decizia 5

Contestaţiile formulate de SC …. SRL şi SC ……… SRL, cu privire la procedura de „cerere de oferte on line” cu faza finală de licitaţie electronică, în vederea atribuirii contractului de atribuire, având drept obiect: „Prima înfiinţare sistem canalizare ape uzate şi staţie de epurare şi prima înfiinţare reţea de alimentare cu apă, împrejmuiri şi spaţii tehnice în localitatea ………” deoarece contestatorul arată că, la depunerea Clarificării motivate în fapt şi drept a unui operator economic interesat, prin care solicita „prelungirea perioadei de elaborare şi depunere a documentaţiei de ofertare pentru procedura de licitaţie publică nr. ………/………, pentru o dată ulterioară, conform OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice…”, argumentaţie întemeiată pe prevederile art. 71 şi art. 72 din OUG nr. 34/2006 coroborate cu principiul proporţionalităţii în domeniul achiziţiilor publice, autoritatea contractantă răspunde că: „1. Termenul limită de 2 depunere a ofertelor a fost stabilit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, termenul iniţial fiind cu 2 zile mai mare decât cel minim prevăzut de lege, chiar şi pentru cuantumuri mai mari (respectiv până la echivalentul a 5.000.000 Euro)”, opinând în finalul aceluiaşi răspuns că „Nu în ultimul rând, apreciem că solicitarea de decalare a fost transmisă fără o evaluare măcar primară a proiectului, ceea ce dă o notă de neseriozitate demersului respectiv, care, în contrapondere cu interesul comunităţii locale de a se realiza proiectul, ne determină ca, pentru moment, în considerarea tuturor aspectelor anterior menţionate, să declinăm solicitarea şi să menţinem data limită de depunere a ofertelor data stabilită iniţial, urmând a reevalua oportunitatea unei astfel de intervenţii ulterior”. Contestatorul consideră răspunsul autorităţii contractante incorect, nelegal şi neîntemeiat, emis cu încălcarea prevederilor legale ale art. 71 şi art. 72 din OUG nr. 34/2006, precum şi cu nerespecatrea art. 78 alin. 2 din OUG nr. 34/2006